× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
429 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,700,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/2
کد متقاضی : 929
تلفن همراه : 09903532009
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 7,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 7,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/1
کد متقاضی : 928
تلفن همراه : 09125523032
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/25
کد متقاضی : 927
تلفن همراه : 09193537630
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/2/15
کد متقاضی : 925
تلفن همراه : 09124525207 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/5
کد متقاضی : 924
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/5
کد متقاضی : 923
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/5
کد متقاضی : 922
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/3
کد متقاضی : 921
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/2
کد متقاضی : 919
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 5,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/1
کد متقاضی : 917
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا