× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
358 مورد یافت شد.
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/15
کد متقاضی : 850
تلفن همراه : 09303866034 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 750,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/15
کد متقاضی : 849
تلفن همراه : 09123519243 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/7
کد متقاضی : 848
تلفن همراه : 09124519367 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 450,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 450,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/7
کد متقاضی : 847
تلفن همراه : 09135678443 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 350,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 350,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/7
کد متقاضی : 846
تلفن همراه : 09148579173 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/5
کد متقاضی : 845
تلفن همراه : 09123519243 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/5
کد متقاضی : 844
تلفن همراه : 09303866034 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/5
کد متقاضی : 843
تلفن همراه : 09135678443 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 600,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/5
کد متقاضی : 842
تلفن همراه : 09303866034 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/5
کد متقاضی : 841
تلفن همراه : 09135678443 (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا