× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
206 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 25,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/9
کد متقاضی : 478
تلفن همراه : 09393405779 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 7,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/9
کد متقاضی : 477
تلفن همراه : 09127548602 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 300,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/8
کد متقاضی : 476
تلفن همراه : 09127548602 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/8
کد متقاضی : 475
تلفن همراه : 09393405779 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 350,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/6
کد متقاضی : 474
تلفن همراه : 09127548602 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/6
کد متقاضی : 473
تلفن همراه : 09127548602 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/3
کد متقاضی : 472
تلفن همراه : 09055825643 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/3
کد متقاضی : 471
تلفن همراه : 09393405779 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : 20   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/3
کد متقاضی : 470
تلفن همراه : 09393405779 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/3
کد متقاضی : 469
تلفن همراه : 09393405779 (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا